ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

Tirsdag d. 29 januar kl. 19:30

Knudepunktet - Kærhøjparken 19 - 6600 Vejen

 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent

 

2. Formandens beretning

 

3. Kassererens beretning

 

4. Fastsættelse af kontingent for 2018

Nuværende er 175,00 kr. pr. medlem

 

5. Indkomne forslag

Forslag skal være formanden i hænde senest fredag d. 18 januar 2019

 

6. Valg til bestyrelsen

På valg er:

Anna Hartvig, modtager ikke genvalg

Karen Marie Knudsen, modtager genvalg

Marianne Roland Munk, modtager genvalg

 

7. Valg af suppleanter

På valg er:

Kirsten Engel Sørensen, modtager genvalg

Bodil Meineche, modtager genvalg

 

8. Valg af revisor

Jan Jepsen modtager genvalg

 

9. Valg af revisorsuppleant

Elsebeth Boysen modtager genvalg

 

10. Orientering om Vejen Kunstmuseum

Museumsleder Teresa Nielsen orienterer

 

11. Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen er der kaffebord samt bortlodning af gevinster

Generalforsamlingen vil naturligvis blive krydret med en sang eller to